این تلاوت اولا تصویریه.
دوما اینکه استاد سوره های قمر-رحمن-حمد رو تلاوت میکنن.
سوم اینکه استاد برای اولین بار ابتهال حب الحسین رو بعد از این تلاوت خوندن که به صورت تصویری هست.
امیدوارم لذت ببرید.