این تلاوت همین امروز در حسینیه ارشاد تهران انجام شده.
امیدوارم لذت ببرید.