شیخ حامد این ابتهال رو در مراسم سالگرد شهید طهرانی مقدم خوندن.
امیدوارم لذت کافی و وافی رو ببرید.