مقطع دوم استاد در حسینیه ثارالله
امیدوارم لذت ببرید