تلاوت استاد از سوره های مبارکه کهف شمس حاقه
امیدوارم لذت ببرید