این تلاوت از سوره ی رعد است که بسیار فنی و زیبا انجام شده.
استاد خودشان در یک جلسه خصوصی به حقیر توصیه کردن که این تلاوت رو استماع کنم.
واقعا تلاوت زیبایی است.
امیدوارم لذت ببرید.