تلاوت استاد از سوره های مبارکه تحریم زلزال و کوثر در هیئت خادم الرضا