تلاوت صوتی  شیخ حامد از سوره های  قمر و رحمان و حمد
امیدوارم لذت ببرید.