تلاوت تصویری شیخ حامد در اختتامیه مسابقات اوقاف مشهد که متاسفانه کامل نیست و حقیر چون دیر رسیدم از دور فیلم گرفتم.
به هر حال امیدوارم لذت ببرید.