از تلاوتهای پخش شده از تلویزیون شیخ حامد از سوره های مبارکه روم و کوثر
امیدوارم لذت ببرید