این ابتهال مربوط میشه به برنامه استاد که در برنامه سبحان که از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشه،تشریف داشتند.
خیلی ابتهال زیباییه و استاد با هنرمندی هرچه تمام تر این ابتهال رو اجرا می کنن.
امیدوارم لذت ببرید