جدی باشید.جدی تمرین کنید.گذرعمرنباشه!توجامعه بین المللی موثرباشید! باتوکل برخداوپشتکارمناسب تمرین کنیدتابتونیم قراء مون روبه دنیاصادرکنیم وقراءحرفه ای داشته باشیم.