این تلاوت واقعا زیباست.
در مهر آباد مشهد اجرا شده.
استاد سوره های مریم-بلد-حاقه رو تلاوت می کنن.
امیدوارم لذت ببرید.